Duurzaam OV 2017 : Harrie Graansma

 

Duurzaam OV 2017.

Voorzitter, er is veel te doen over de menselijke Co2-uitstoot en de gevolgen die daar uit voort zouden komen. Het lijkt er op dat wetenschappers en ook burgers alleen nog serieus genomen worden, als ze de brainwash accepteren en mee willen doen. Het biedt bedrijven de kans om er een businesscase van te maken en er veel geld aan te verdienen. Stichtingen, ambtenaren, politici en noem maar op, ontlenen er niet zelden voor een groot deel hun bestaansrecht en zingeving aan. Voor al deze lui is het daarom not done om aan de oorzaak van een eventueel naderend armageddon te twijfelen.
Ook in dit huis heb ik moeten vaststellen, dat de aanwezigen vrijwel unaniem de neuzen dezelfde kant op hebben staan. Mijn betoog zal hier dan ook vast geen indruk maken, want een echte believer is niet meer vatbaar voor ratio. Toch wil ik graag nog wat cijfers aanhalen. Er is berekend dat het menselijke deel van de totale mondiale Co2-uitstoot zo’n 2,5% bedraagt. 89% van die 2,5% komt voor rekening van de industrie en dat is dan 2,22% van de totale Co2-uitstoot. 6% van die 2,5% komt voor rekening van verkeer en vervoer en dat is 0,15% van de totale Co2-uitstoot. Het OV is voor 1% verantwoordelijk zo hebben we uit onverdachte hoek van de heer Dorrepaal van het CDA gehoord. Dat moet dan 1% van het verkeer en vervoersaandeel zijn en dat betekent dat het OV voor 0,06% bijdraagt aan het menselijke deel en 0,0015% aan de totale mondiale Co2- uitstoot. Het aandeel Co2 dat de Friese of zelfs het gehele Nederlandse OV bijdraagt is volgens mij niet meer uit te rekenen. Het is nagenoeg nihil. Zeker wanneer je het materieel wat we hier in Fryslan voor het OV inzetten vergelijkt met wat er zo gemiddeld weg in de rest van de wereld rondrijdt behoren wij allang tot de allerbesten van de klas: dan zijn we een baken van licht.
Voor dit college is het echter niet genoeg. Ze willen bussen als het even kan zero emissie laten rijden, m.a.w. elektrisch laten rijden dus zonder ook maar enige uitstoot. Alsof de stroom die daar voor nodig is, niet opgewekt hoeft te worden door elektriciteitscentrales, die door fossiele brandstof worden aangedreven. En alsof de batterijen, die er voor nodig zijn geen grondstoffen vergen en vervuiling geven en slechts een zeer beperkte levensduur hebben. Of anders, zo hebben we uit de stukken kunnen halen, wil het college het OV o.a. ook wel op synthetische biodiesel laten rijden. Synthetische biodiesel, ook wel HVO genoemd, wordt gemaakt uit afgedankte frituur- en bakolie. Ik weet van mijn collega de heer Riezebos, dat er momenteel 100 Euro voor een vat met 60 liter afgewerkte frituurolie door de opkopers wordt betaald. Veelal gaat het nu vervolgens nog naar de cosmetische industrie waar het vervolgens wordt verwerkt in zeep en shampoo ed. De hysterie die rond deze vorm van biodiesel op gang komt, zal de prijs van de in verhouding zeer schaars aangeboden grondstoffen verder opdrijven. Wellicht dat de cosmetische industrie zich gedwongen zal zien om andere betaalbaardere grondstoffen te zoeken zoals koolzaad of zonnebloemolie wat dan bijv. weer landbouwgrond aan voedselproductie onttrekt. Onnodig te vermelden wat deze concurrentie op termijn met de prijs van het eindproduct, een liter HVO zal doen. Dit alles nog los van de vraag hoe betrouwbaar en zuiver dit product is, of er niks schadelijks is toegevoegd en welke ongewenste stoffen zoals glycerol er vrij komen bij de productie er van. Overigens durf ik de stelling aan, dat wanneer het Friese OV op biodiesel of elektrisch gaat rijden er geen vat ruwe aardolie minder om zal worden opgepompt of ook maar een kuub steenkool minder zal worden gedolven. Het zal daarom ook geen invloed hebben op de Co2 uitstoot of de prijs van ruwe olie of steenkool en indien wel, dan is het aannemelijk dat door die lagere prijs de consumptie van olie en kolen alleen maar zal toenemen. Het zou in dat geval ook zo maar kunnen dat de producerende landen om toch minimaal dezelfde inkomsten te houden, de productie gaan opvoeren.
Voorzitter, de intenties zijn goed. We willen allemaal graag onafhankelijk worden van fossiele brandstof. Is het niet vanwege de eerder genoemde Co2 hoax, dan Is het wel omdat het op termijn eindig is, of omdat het ons afhankelijk maakt van landen met regimes en culturen waar we liever niet afhankelijk van willen zijn. Waar we voor op moeten passen is echter dat de wens niet de vader van de gedachte wordt. Op dit moment wordt ongeveer 5% van onze energie opgewekt door zonnepanelen en windturbines. Veel meer kan dit aandeel met de huidige stand van de techniek nog niet worden, tenzij we bereid zijn ons land helemaal vol met windmolens te zetten. En dan nog gaat het niet lukken. We moeten, of we willen of niet, het dus nog gewoon hebben van fossiele brandstof. Voor de muziek uitlopen met de voorliggende plannen zoals door o.a. een pilot met een waterstoftrein op te zetten is dan ook totaal onzinnig. Te meer omdat er in Duitsland al een pilot met waterstoftreinen gestart wordt, waar we de uitkomsten eerst rustig van kunnen afwachten.
Al met al de plannen van dit college overziend kan ik niet anders dan constateren dat hier een stuk symboolpolitiek bedreven wordt, die de belastingbetalende Friese burger en OV-reiziger geld gaan kosten. Veel meer geld dan het college ons wil doen laten geloven. Er wordt gesuggereerd dat de plannen niet meer dan om en nabij een miljoen Euro op jaarbasis extra hoeven te kosten. Vz, ik zeg u dat dit een valse voorstelling van zaken is. Nergens is namelijk een prijsvergelijking te vinden van hoe een en ander er uit zou zien als vervoersbedrijven bij de aanbesteding zouden mogen inschrijven met bestaand materieel met als enige voorwaarde aan dat materieel, dat het aan de Euro 6 norm moet voldoen. Ik vermoed dat dit wel eens vele miljoenen op jaarbasis zou kunnen schelen. We zouden hier in Fryslan bussen kunnen inzetten van de laatste Euro 6 generatie. Bussen die nu straks op z’n mooist aan Polen of Zuid Amerika worden verkocht, omdat ze hier niet meer voldoen aan de absurde eisen. Het resultaat zal zijn dat de Friezen een duurdere ticket moeten kopen. Overigens voor het klimaat, voor zover het überhaupt iets uit zou maken, maakt het in ieder geval niets uit of die zelfde bus hier rijdt of elders.
In de voorstellen van dit college kunnen we allerlei suggesties lezen, voornamelijk verband houdend met de klimaatdoelstelling. En passant worden nog even het voorzieningenniveau en de dienstregeling van het OV genoemd. Maar nergens valt te lezen dat dit college zich wil inzetten om het OV zo goedkoop mogelijk te maken voor de belastingbetalende burger en de kaartjes kopende reiziger. Dit terwijl het OV primair een maatschappelijke dienstverlening behoort te zijn, zo goed mogelijk ingericht, met een zo uitgebreid mogelijke dienstregeling en zo goedkoop mogelijk gemaakt voor de gebruiker, en niet een prestige project voor politici.
Vz. PS willen naar het lijkt met amendementen en moties het college zelfs overtreffen. Bij mij drong zich het beeld op van de handel in aflaten, zoals dat in de late middeleeuwen plaatsvond. Voor degenen die er niet mee bekend zijn: bij de toenmalige katholieke kerk konden gelovigen door het verrichten van goede werken en/of door het kopen van aflaten een deel van de tijd afkopen, die ze na hun aardse leven in het vagevuur zouden moeten doorbrengen. Het klimaat-doembeeld en vooral de oorzaken daarvan, die tegenwoordig voor vast en voor waar worden aangenomen, mag door iedereen worden beleden. We hebben immers gelukkig vrijheid van religie en van meningsuiting. Dat is een kostbaar goed en duur bevochten. Maar wat volgens ons beslist niet mag is anderen, in dit geval de Friese OV reiziger en belastingbetaler laten opdraaien voor het betalen van de aflaten.
Tot slot voorzitter, wil ik de aanwezigen graag nog de volgende overweging mee geven. Het is mij in dit dossier tijdens de afgelopen commissievergaderingen en ook vandaag zoals al eerder gezegd duidelijk geworden dat met uitzondering van de PVV de neuzen eigenlijk allemaal dezelfde kant opstaan. Dat betekent dat slechts 3 of 4 personen van de aanwezige 43 oftewel nog geen 10% een andere mening zijn toegedaan. Vz, ik ben er van overtuigd dat onder de Friese bevolking en zeker onder de OV reiziger beslist veel meer dan slechts 10% onze mening delen. In hoeverre vertegenwoordigen de aanwezige partijen in deze dan nog hun achterban? In hoeverre vinden ze het eigenlijk nog belangrijk om hun kiezers en de mening van die kiezers te vertegenwoordigen?

Harrie Graansma.