Mei hert, holle en hannen

Mei hert, holle en hannen

Op woensdag 7 september zijn in de Friese Provinciale Staten de uitvoeringsplannen aangaande het cultuur-, sport-, onderwijs- en taalbeleid van de coalitie bestaande uit CDA, VVD, FNP en SP besproken. Tijdens het doorlezen van het zogenoemde “mei hert, holle en hannen”- uitvoeringsplan is ons weer eens heel duidelijk geworden, dat de opvattingen van deze coalitie  toch wel mijlen ver afstaan van die van de Partij Voor De Vrijheid. Een week eerder, tijdens de commissievergadering over dit onderwerp bleek al, dat de overige oppositiepartijen er nog een paar schepjes bovenop doen en er een wedstrijdje van willen maken wie de coalitie qua gulheid en het oprekken van de provinciale taken het beste kan overtreffen. Dat maakt ons als PVV wel erg eenzaam.

Maar: omdat we er van overtuigd zijn, dat we het geluid van een groot deel van de burgers laten horen, hebben we tijdens de Statenvergadering zoals wel vaker gebeurt tegen de verdrukking in onze mening gegeven.

De coalitie wil met dit uitvoeringsplan, wat ruim 19 miljoen Euro gaat kosten, de Friese eigenheid, taal, cultuur en sport versterken. Opmerkelijk dat in dit uitvoeringsplan onder het punt, “Leeuwarden Fryslan 2018,  een feest met blijvende effecten”, de doelstellingen in het Engels worden geformuleerd. Nog vreemder is dat een coalitie, die er veel aan gelegen is het gebruik van de Friese taal te versterken, geen taaleis kent voor alle subsidie ontvangende organisaties. En dat zijn er nogal wat. Sterker nog: het lukt de coalitie zelfs niet eens om binnen het eigen provincieapparaat de tweetaligheid, dus het Fries naast het Nederlands op de afgesproken manier en hoeveelheid in de correspondentie naar buiten toe, uit te voeren.  Het hele uitvoeringsplan ademt volgens ons sowieso een sfeer uit van:  “Kom maar langs, we hebben bakken met geld uit te delen”. We zien hier een coalitie, die meent zich in te moeten zetten voor meer diversiteit in festivals.  Een coalitie, die er voor gaat zorgen dat er in 2020 bij de verenigingen van Friese cultuursporten minstens evenveel jeugdleden zijn als in 2016. Dus niks voetballen of tennis, desnoods dan maar onder dwang naar het kaatsen en fierljeppen, lijkt het wel. Een coalitie ook, die meer vrije ruimte voor artistieke ontwikkeling wil realiseren. Alsof mensen, die een aanleg hebben, die een drang voelen, een drive hebben, hier in Friesland niet genoeg vrije ruimte zouden hebben om hun talent uit te leven. Nog een opmerkelijk puntje: “in de periode 2017-2020 worden cultuur, taal en sport sterker verbonden met de zorgsector”. Dat is wel goed nieuws. De oudjes in de verzorgingstehuizen, die soms maar één keer per week in de douche mogen en pyjama-dagen kennen, zal in ieder geval voortaan in het Fries worden duidelijk gemaakt dat ze straks wellicht bij wijze van sportieve prestatie ook wel één keer per week even buiten mogen luchten.

Staat de coalitie in onze ogen ver van de werkelijkheid af: de oppositiepartijen doen er zoals al genoemd nog een schepje bovenop. De PVDA wil bijv.  graag dat er onderzocht wordt of er in de Provincie wellicht nog ergens een toneelvereniging of anderszins creatief of kunstzinnig clubje is, die er nog niet voldoende van op de hoogte zijn dat er hier bij de provincie subsidiegeld te halen valt. Ook een mooie kwam van de PVDD:  daar leeft het plan om te kijken of er misschien nog ergens vergeten Friese beestjes of kruisbesjes zijn die voor redding, of eigenlijk subsidie, in aanmerking kunnen komen. Maar het mooiste voorstel kwam toch wel van 50+, die de duurste coalitieplannen nog eens met 5 miljoen Euro wil verhogen, alleen al, omdat het geld anders toch maar in den Haag op de plank ligt te verstoffen. En dat is zonde!

De Partij Voor De Vrijheid is van mening dat het zogenaamde provinciale geld dat in Den Haag ligt te verstoffen teruggegeven moet worden aan de Friese burgers. We hebben het hier over het NUON-geld, of in ieder geval wat er nog van over is, want er wordt hier in het provinciehuis  al sinds 2009 van dit geld (1,1 miljard Euro) mooi weer gespeeld. Dit geld behoort toe aan de Friese burgers. Zij zijn als collectief eigenaar van de NUON en door de jarenlange  gedwongen winkelnering, na de verkoop van de NUON, de eerste rechthebbenden op dit geld. We hebben het hier voor een gemiddeld gezin over een bedrag van om en nabij 6500,00 Euro. Bovendien, wat is er nu democratischer dan die burger zelf laten bepalen waar hij zijn geld aan wil besteden:  aan een festivalkaartje, een sportwedstrijd, of misschien aan een oudedagsvoorziening. Hij moet het zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen.

Of het nu gaat over dit college of over de diverse Statenfracties: volgens mij hebben we hier duidelijk van doen met mensen, die zich in het penthouse van Maslow’s  pyramide bevinden.  Of anders in ieder geval staan te dringen voor de lift er naar toe. Gezellig met elkaar keuvelend over kunst, cultuur  en allerlei andere zaken die ze voor de mienskip regelen en die het leven aangenaam maken. Bijvoorbeeld hoe ze straks voor slechts 13 miljoen Euro groen licht gaan geven aan het lumineuze idee om een prachtige  Glow In The Dark oprit van de Afsluitdijk te maken.  Dit, terwijl in de echte wereld en een mooi stukje lager in de piramide, en in schril contrast daarmee, menig burger steeds langer en harder moet werken voor zijn loon. Een loon waar steeds minder van overblijft om vrij te kunnen besteden. Dit o.a. omdat de overheden steeds meer geld nodig hebben om mooie dingen mee te doen en om het ene gat met het andere te dichten. Menig burger ook, die steeds vaker aan het eind van zijn salaris een stuk maand overhoudt. En burgers, die geen geld overhouden om zelf een oudedagsvoorziening op te bouwen. Zodat, wanneer ze straks als ze de 70 al halen en eindelijk met pensioen mogen, er achter komen dat de waarde van de AOW, al dan niet aangevuld met een klein pensioentje, totaal verdampt is en onvoldoende is om van te kunnen bestaan. Als deze burger nog meer pech heeft, dan komt hij ergens tijdens zijn leven in een verzorgingstehuis, en wat hem daar kan overkomen, heb ik net al even aangeroerd. Bejaardentehuizen bestaan niet meer. Die zijn wegbezuinigd, dus dat scheelt weer.

Natuurlijk vindt de PVV onze Friese eigenheid belangrijk en natuurlijk vinden wij ook sport en cultuur belangrijk, maar wij zijn van mening dat hier in principe minimale overheidsbemoeienis bij hoort. Burgers kunnen prima zelf bepalen waar hun interesses liggen en als de overheden minder geld door belastingen en heffingen bij die burgers zouden weghalen, dan zou die burger dat ook zelf kunnen betalen. Natuurlijk willen wij ook dat in ieder geval op de basisscholen de Friese taal wordt onderwezen, Nog liever zien we dat er daarnaast ook Engels wordt gegeven. Twee- of nog beter drietalig onderwijs dus. Echter, Haagse wetgeving daarover bestaat al sinds 2014 en de provincie kan volstaan met het uitvoeren van haar deel van die wet, eventueel aangevuld met controles en zo nodig bij misstanden de onderwijsinspectie inseinen. Daar is verder nauwelijks extra provinciaal geld voor nodig. Bovendien vinden we het zeker geen provinciale taak om festivals of topsport te financieren. Die link maak ik, omdat het uitvoeringsplan deze twee zaken en nog veel meer aan elkaar koppelt en ons als statenleden en u als burger al helemaal niet  de ruimte biedt voor het ene te kiezen en het andere af te wijzen.

Zolang burgers niet door middel van referenda mogen beslissen waar hun geld aan wordt uitgegeven en zolang er burgers zijn die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen en zolang er mensen in verzorgingstehuizen zitten die niet of amper de meest basale zorg krijgen, is het decadent en zelfs absurd om zoveel geld in cultuur  en topsport te willen steken.

Harrie Graansma,  Statenlid PVV Fryslan.