Nieuwsflits

December 2022

December was voor onze fractie een drukke maand met zowel een Statenvergadering op 21 december, als ook diverse werkzaamheden en activiteiten voor de verdere voorbereidingen van onze verkiezingscampagne voor de Statenverkiezingen van 15 maart 2023. In december zijn we bezig geweest met o.a. de laatste hoofdstukken van ons verkiezingsprogramma, en hebben we bijvoorbeeld verder invulling gegeven aan ons campagneplan. Begin januari zullen wij ons verkiezingsprogramma publiceren en onze campagne aftrappen.

De Statenvergadering van december stond vooral in het teken van het Regionaal Mobiliteitsprogramma 1.0 en de Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân.

Als fractie waren wij tegen het Regionaal Mobiliteitsprogramma 1.0. Voor de PVV zou namelijk het doel van dit programma moeten zijn: zorgeloze mobiliteit voor alles en iedereen; met een uitstekende bereikbaarheid, toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide en bovenal betaalbaar en veilig. Maar het college kiest er liever voor om de vrije keuze in mobiliteit te ondermijnen met als argument het klimaatakkoord, waarbij helaas het ontmoedigen van autogebruik een belangrijk speerpunt is. Er wordt zelfs in het programma op basis van de zogenaamde klimaatargumenten, gesproken van een nodige gedragsverandering van de burger; een enge en verwerpelijke term die je alleen verwacht tegen te komen in dictatoriale landen als China.

De kern van het programma moet wat ons betreft zijn dat de Friese mobiliteit vraagt om een Regionaal Mobiliteitsprogramma dat dienstbaar is aan de Friese belangen en die van haar burgers, en met het hiervoor geschetste doel als uitgangspunt. Dit zagen wij als fractie geheel niet terug in het programma waardoor wij besloten hebben om hier tegen te stemmen.

De Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân waren wij als fractie vóór. De funderingsproblematiek in de veenweidegebieden is namelijk voor veel burgers funest en vraagt om een daadkrachtige aanpak en oplossing. Zo wordt deze burgers weer toekomstperspectief geboden. Als PVV vinden wij het belangrijk dat dit goed en zo snel als mogelijk gebeurt, daarom hebben we met de voorgestelde aanpak ingestemd.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden