Archief

NRK beëindigen sociaal beleid

Vz, Ik wil ermee beginnen dat de PVV er een voorstander van is dat het sociaal beleid door de gemeenten worden uitgevoerd. De lijntjes met de gebruikers worden daardoor zo kort mogelijk. Sociaal beleid zou daardoor beter op maat moeten zijn en burgers kunnen rechtstreeks op dit beleid reageren.

Friese Merenproject 25-01-2017

Cees Riezebos.

Vz

Wij hebben het vandaag over een evaluatie omtrent het Friese Merenproject dat zo'n 15 jaar heeft geduurd en zo'n € 450 miljoen heeft gekost. Op sien friesk sein ..yn cow in e kont sjen..
Doelstellingen als verbetering van de werkgelegenheid met 30 % en meer besteding aan de wal met zo'n 150% , zijn bij lange na niet gehaald .Wat overnachtingen betreft staat Friesland ( volgens het NIPO) nog steeds op de negende plaats van de twaalf provincies. Een afname van 1,7 % wat sterk afwijkt v/h landelijk gemiddelde. 

Breedband 25-01-2017

Harrie Graansma

Vz. Van de 4 alternatieven die het mogelijk kunnen maken om breedband in de witte gebieden in onze provincie aangelegd te krijgen, is de voor liggende variant 2b volgens ons bepaald niet de beste.
Het bedrag wat we er in moeten investeren lijkt op het eerste gezicht in verhouding niet zo groot, maar omdat het een achtergestelde lening betreft en omdat er geen opdracht wordt verstrekt is het financiele risico in deze variant volgens ons groter dan in de variant waarbij de provincie zelf een netwerk aanlegt en beheert. Ik denk dat je beter 100 Euro aan je zelf kunt uitlenen, dan 50 Euro zonder duidelijke garanties aan een wildvreemde.

Tresoar 21-12-2016

VZ

Voor ons ligt het meerjarenplan en de begroting van Tresoar..
Tresoar, ..de spiegel van onze eeuwenoude Friese samenleving. En laat duidelijk zijn VZ.. ook de Partij Voor de Vrijheid ziet hier het nut en de noodzaak in. Wij zijn uiteraard voor het behoud van ons culturele erfgoed.

Echter zijn er onduidelijkheden en die roepen vragen op.

Stop de kogel 23-11-2016

(voor het geval dat) Het advies van mevrouw Freriks, de second opinion van de landsadvocaat, de analyses van NautaDutilh en Bastmeijer, en de memories van toelichting van de staatssecretaris van EZ omtrent deze kwestie zeggen allen dat de vragen van het burgerinitiatief betrekking hebben op onderwerpen die niet behoren tot de bevoegdheden van PS.

Wet Natuurbescherming 23-11-2016

De vast te stellen Verordening Natuurbescherming borduurt voort op reeds bestaande regelgeving en is gedetailleerd uitgewerkt.

Gedetailleerd omdat er zelfs een algemene vrijstelling is voor educatieve bestudering van kikkerdril tot het helpen oversteken van padden tijdens de paddentrek.

Nu nog regelen dat de wegbeheerders ook iets doen aan afsluiting van de wegen op zulke momenten.

In de bossen van Beetsterzwaag, op het Fochteloerveen en op vele andere plekken in de provincie zijn vrijwilligers overigens goed bezig.

Laaggeletterdheid (Motie vreemd) 23-11-2016

Vz. Laat ik beginnen met te zeggen dat goed onderwijs door de PVV zeer belangrijk wordt gevonden. Het onderwijs zoals wij dat in Nederland kennen staat op een behoorlijk hoog niveau. Van ZMLK tot VWO onderwijs, met rugzakjes, onderwijs op maat, extra begeleiding, psychologische hulp, niks is te gek. Natuurlijk zijn er wel verbeter punten te noemen, zoals de matige aansluiting tussen TL en Havo onderwijs. Of de slechte aansluiting tussen MBO en HBO onderwijs. En zo valt er nog wel veel meer te verbeteren en dat moet ook zeker gebeuren.

Berap en begroting 2017

In de paragraaf 1.3 doet u een wijzigingsvoorstel om de "kosten afscheid CdK" te dekken uit het begrotingssaldo. Dit dure feestje van 70.000 was echter onvoorzien en had dus ook in de post onvoorzien in programma 10 kunnen staan.

Wij waarderen echter dat het expliciet in de berap terugkomt als post "kosten afscheid CdK", zodat het daarmee ook inzichtelijk wordt wat zo'n afscheid dan heeft gekost.